Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.

Stołówka Szkolna

Stołówka jest miejscem w którym uczniowie na długich przerwach spożywają posiłki.

Regulamin stołówki szkolnej w Dubeninkach

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej w Dubeninkach, Gimnazjum w Dubeninkach i Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach.
 2. Podmioty wymienione w pkt.1 korzystają ze stołówki po złożeniu pisemnego wniosku (oświadczenie o korzystaniu z dożywiania) wg wzoru obowiązującego w placówce i po uzyskaniu aprobaty dyrektora szkoły.
 3. Obiady wydawane są:
  a) uczniom wnoszącym opłaty indywidualne,
  b) uczniom których dożywianie dofinansowuje GOPS wg imiennego wykazu uprawnionych do bezpłatnego żywienia
  c) pracownikom szkoły, którzy opłacili posiłek
 4. Posiłki wydawane są w godzinach 10.00-11.50
 5. Podczas wydawania posiłków na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek
 6. Przed okienkiem w którym wydaje się posiłki, obowiązuje kolejka w jednym szeregu
 7. Z dożywiania korzysta tylko osoba, która ma opłacone posiłki
 8. Podczas spożywania posiłku nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po Sali lub prezentować innych niestosownych zachowań
 9. W przypadku planowanej nieobecności w szkole należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej (osobiście lub telefonicznie)do intendentki
 10. Odpisu za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeśli został spełniony warunek wymieniony w pkt.9
 11. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka – zwrot naczyń
 12. Na stołówce obowiązuje zakaz żucia gumy
 13. Przy stołówce wywieszony jest jadłospis na dany dzień
 14. Na stołówce obowiązuje obuwie szkolne (zamienne)
 15. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek na niej
 16. Cena jednego posiłku wyliczana jest na podstawie kosztu osobodnia poprzedniego miesiąca wg  zestawienia zużytych artykułów żywnościowych
 17. Wpłaty za posiłki w danym miesiącu przyjmuje intendent do 10 dnia każdego miesiąca, które potwierdzane są dowodem wpłaty. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje do rozliczenia dokumentacji stołówki
 18. Osoby rezygnujące z korzystania z posiłków powinny zgłosić ten fakt na 2-3 dni przed rezygnacją lub na koniec miesiąca
 19. Uczniom zalegającym z wniesieniem opłaty za wyżywienie kuchnia może odmówić wydania posiłku